Help mee aan de toekomst van onze voeding!

 

fw_challenge-themas

De afgelopen weken zijn er mooie businessconcepten van wereldklasse ingediend. De inschrijftermijn is nu gesloten. Op 16 maart heeft de onafhankelijke commissie van experts 23 concepten geselecteerd die door zijn naar de halve finale. Op 6 april worden de 9 finalisten bekend gemaakt en op 1 juni de 3 winnaars.

Op zoek naar innovaties

De Challenge is onderdeel van het programma Floriade Werkt! van provincie Flevoland. Met dit programma bieden wij ondernemers, kennisinstellingen en studenten de komende jaren mogelijkheden om samen te werken aan kennisontwikkeling en grensverleggende innovaties op het gebied van voeding en gezondheid.

Voor deze Challenge hebben wij ondernemers en ondernemende studenten uitgedaagd om oplossingen aan te dragen voor een duurzame voedselvoorziening. De winnaars van de Floriade Werkt! Challenge krijgen de kans om deze innovatie met een team van experts versneld te realiseren en mogen deze aan de wereld presenteren tijdens Floriade 2022 in Almere.

Focus van Floriade Werkt! Challenge – Brigitte de la Cousine projectleider provincie Flevoland

“De aarde telt nu zeven miljard bewoners en dit zal toenemen tot negen miljard in 2050. Sinds kort woont meer dan de helft van deze mensen in de stad en in 2050 zal dit 70% zijn. De Floriade Werkt! Challenge richt zich op 3 doelen om de wereldbevolking van 2050 op een duurzame wijze van voldoende en gezonde voeding te voorzien. Hiermee dragen we bij aan de Sustainable Development Goals die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Voor de challenge richten wij ons op SDG3 (gezondheid en welzijn) en op SDG12 (duurzame productie en consumptie). Samen werken we toe naar betekenisvolle en schaalbare innovaties in Flevoland die tijdens de Floriade in 2022 aan de wereld getoond worden.”

3 opgaven

De challenge bestaat uit 3 opgaven.

Symbool opgave Slimme bodem
Opgave 1: Slimme bodem; duurzamer bodemgebruik

Een goede bodemkwaliteit zorgt ervoor dat gewassen goed groeien en dat de oogst een hogere voedingswaarde heeft met een betere smaak. Toch is wereldwijd 33% van onze landbouwgrond in acuut gevaar. Door verschraling, verzilting, verstuiving en verdichting verliezen we in hoog tempo gezonde akkers.

De businessconcepten dienen een positieve verandering teweeg te brengen in ons bodemgebruik en geven antwoord op tenminste 1 van deze vragen:

 • Met welke technieken kunnen we uitputting, verstuiving, uitspoeling en verdichting van onze bodem tegengaan?
 • Hoe kunnen we restafval uit de voedselketen gebruiken om de bodemkwaliteit te behouden en verbeteren?
De kans volgens expert Martin Duijkers van Aeres Hogeschool Dronten

“Om onze groeiende wereldbevolking van voldoende en goede voeding te voorzien, is een duurzame bodemkwaliteit van levensbelang. Toch is wereldwijd 33% van onze landbouwgrond in acuut gevaar. Door verschraling, verzilting, verstuiving, uitspoeling, verdichting en vervuiling, verliezen we landbouwareaal in een tempo van 30 voetbalvelden per minuut. Ook nabij stedelijk gebied staat de kwaliteit van de landbouwbodem onder druk, terwijl deze juist daar zo belangrijk is voor een duurzame voedselketen en behoud van biodiversiteit. Het is een belangrijke opgave om het tij te keren. Het evenwicht van voedingsstoffen, water, lucht, bodemleven, beworteling en bewerkbaarheid van landbouwgrond moet hiervoor worden behouden of hersteld. Meer inzicht in bodem-plant interacties en het ontwikkelen van methoden en technieken om de bodemkwaliteit te beschermen is een zeer kansrijk domein voor innovaties.”

Symbool opgave Slimme voedselketen
Opgave 2: Slimme voedselketen; meer opbrengst & minder afval

In de slimme voedselketen van de toekomst wordt minder voedsel verspild en bestaat er geen afval. Als we de voedselketen vernieuwen en de samenwerking verbeteren, kunnen we verspilling tegengaan en reststromen gebruiken om nieuwe producten en grondstoffen te maken. Dat zorgt voor een hogere opbrengst, een lagere milieubelasting en nieuwe economische kansen in de voedselketen.

De businessconcepten dienen de voedselketen te vernieuwen en geven antwoord op tenminste 1 van deze vragen:

 • Hoe kunnen we de voedselketen (van land tot winkelmand) inrichten zodat minder voedsel verloren gaat?
 • Wat zijn de businessmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen en technieken voor het verwerken van reststromen tot aantrekkelijk voedsel of waardevolle grondstoffen?
De kans volgens expert Toine Timmermans van Wageningen Universiteit & Research

“Wereldwijd gaat naar schatting 1/3 van ons voedsel ergens in de keten verloren. Aan deze verspilling is circa 8% van de totale wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen gekoppeld. En de hoeveelheid water die nodig is voor het produceren hiervan, is net zoveel als 3 keer de inhoud van het meer van Genève. Daarnaast wordt de economische waarde van voedselverspilling geschat op 750 miljard euro per jaar. Dit alles staat in schril contrast met de ruim 800 miljoen mensen die onvoldoende toegang hebben tot goede voeding. Daarmee is voedselverspilling een moreel, milieu- en economisch probleem. Het terugdringen van verspilling heeft misschien niet de grootste impact om tot een duurzaam voedselsysteem te komen. Daarvoor zijn duurzame eiwitten, verantwoordelijke productie en handel én behoud van biodiversiteit ook extreem belangrijk. Toch denk ik dat het tegengaan van verspilling, omdat het voor iedereen een concreet en herkenbaar probleem is, een aanjager is voor veranderingen en nieuwe kansen in de voedselketen.”

Symbool opgave Slimme voeding
Opgave 3: Slimme voeding; gezonder oud worden & sneller herstellen

We leren steeds meer over de positieve invloed van voeding op onze gezondheid. Zo kan de juiste voeding bijdragen aan het voorkomen van welvaartsziekten, een sneller herstel en gezond oud worden. Dit leidt ook tot een besparing in de zorgkosten.

De businessconcepten dienen consumenten te helpen bij het maken van verantwoorde voedingskeuzes en geven antwoord op tenminste 1 van deze vragen:

 • Welke oplossingen kunnen consumenten helpen bij het maken van verantwoorde voedingskeuzes die hun gezondheid bevorderen?
 • Wat zijn nieuwe, duurzame toepassingen van hoogwaardige plantstoffen in voeding die bijdragen aan de strijd tegen welvaartsziekten?
De kans volgens expert Sigrid Wertheim-Heck, lector Voedsel en Gezond Leven van Aeres Hogeschool Dronten

‘De toegenomen welvaart heeft geresulteerd in een hogere levensverwachting, maar ook in een stijging van het aantal mensen met een ‘vermijdbare’ welvaartsziekte. De rol die voeding hierbij speelt wordt steeds duidelijker. Wat we eten en drinken is van grote invloed op de kans dat je vroeg of laat wordt geconfronteerd met aandoeningen als suikerziekte (diabetes type 2), gewrichtsproblemen of een hart- en vaatziekte. Naast het aanpassen van onze voedingsgewoonten, kunnen nieuwe toepassingen van hoogwaardige plantenstoffen in onze voeding, een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van deze welvaartsziekten. Met slimme en innovatieve oplossingen in het domein van voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven, kunnen we steeds beter specifieke doelgroepen ondersteunen bij het maken van verantwoorde en gezonde keuzes. Koppel daar een uitgekiend business model aan vast met aandacht voor zowel sociale als economische waarden, en dergelijke innovaties zullen de kwaliteit van leven voor velen verbeteren.’

Categorie deelnemers

De Floriade Werkt! Challenge kent 3 categorieën deelnemers. Per categorie kiest de jury 1 winnaar. De categorieën zijn:

 • mkb-ondernemers en start-ups uit Flevoland
 • (Inter)nationale samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven & onderzoek. Dit kunnen bedrijven en onderzoeksinstellingen uit heel Nederland en daarbuiten zijn
 • Student-ondernemers (tot maximaal 3 jaar afgestudeerd)
Criteria
 • Impact – mate waarin de oplossing een bijdrage levert aan de gestelde opgave(s)
 • Vernieuwend – mate waarin de oplossing vernieuwend is binnen het domein voeding en gezondheid
 • Marktpotentie – mate waarin de oplossing aansluit op de vraag en behoefte in de (internationale) markt
 • Team – mate waarin er een passend en gecommitteerd team is met de juiste capaciteit, netwerken en kwaliteiten voor realisatie en opschaling van de oplossing
 • Schaalbaarheid – in welke mate is de oplossing op te schalen en op andere plekken in de wereld toe te passen
 • Verdienmodel – mate waarin er een gezond verdienmodel mogelijk is

Om mee te doen moet je ook een businessplan indienen. Het businessplan wordt vertrouwelijk behandeld en komt niet op de website te staan. Je bent vrij om een eigen businessplanformat te gebruiken, maar de onderdelen uit het businessmodelcanvas (pdf) moeten opgenomen zijn in het businessplan.

Bekijk de voorwaarden voor deelname (pdf).

Prijzengeld

Voor deze Challenge bieden wij ondersteuning om jouw business concept te verbeteren en jouw netwerk binnen de sector te vergroten. Hoe verder je komt in challenge des te meer toegang tot experts en netwerken. Zit jouw concept bij de max. 30 concepten in de 2e fase van de Challenge dan bieden wij de Lean Startup methode aan. Ben jij 1 van de 9 genomineerden? Dan kun je meedoen aan de bootcamp om jouw business concept nog verder te verbeteren. De winnaars per deelname categorie krijgen:

 • Een financiële bijdrage van 25.000 euro
 • Een voucher van 10.000 euro voor deelname 5 maanden programma met op maat business development coaching
 • Een voucher van 10.000 euro voor werken binnen de Innovatiewerkplaats van de provincie Flevoland op het toekomstig Floriade terrein
 • Een week tonen van de innovatie op de Wereldtentoonstelling Floriade Almere 2022
 • Zichtbaarheid op de Floriade Werkt! Challenge website en in communicatie-uitingen
Ingediende concepten

Het indienen van een concept is niet meer mogelijk. Een korte beschrijving van alle ingediende concepten staan op deze website.

Bekijk de ingediende concepten

Deadlines en bijeenkomsten

Tot 10 maart 2017 kon je jouw idee indienen. Tijdens het Co-creatie Event op 16 maart 2017, waar alle indieners bij aanwezig moeten zijn, selecteert de commissie van experts 30 concepten die naar de volgende fase gaan. Vervolgens selecteert de jury tijdens het Challenge Event op 6 april 2017 de 9 genomineerden. De 3 winnaars worden bekend gemaakt op 1 juni 2017 tijdens Demo Day.

Kennisontwikkeling doe je samen. Wij zorgen er voordat je als indiener andere indieners, experts, bedrijven en organisaties kunt ontmoeten. Op verschillende bijeenkomsten kun je jouw idee presenteren en met de aanwezigen kennis uitwisselen en gezamenlijk verder bouwen aan de realisatie van jouw innovatie. Het is belangrijk dat je deze data direct in je agenda reserveert! Meer informatie over het tijdpad en de bijeenkomsten vind je hier.

Jury en commissie van experts

Een jury van naam kiest de winnaars per deelnamecategorie. De Commissie van Experts helpt bij het maken van de voorselectie. De juryleden en experts hebben veel kennis en ervaring over de opgaven van de challenge en wat er nodig is om een concept naar marktintroductie te krijgen.

De jury bestaat uit:

 • Jan-Nico Appelman, Gedeputeerde Economische Zaken voor Provincie Flevoland (voorzitter)
 • Hilde Engels, Stichting Natuur & Milieu
 • Loek Hermans, Topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen
 • Michiel Klompenhouwer, Rabobank
 • Samuel Levie, Food Cabinet

De Commissie van experts bestaat uit:

 • Nard Clabbers, TNO
 • Patrick Driessen, Pulsar Network Capital
 • Martin Duijkers, Aeres
 • Natascha Kooiman, Smaackmakers
 • Toine Timmermans, Wageningen Universiteit
 • Sigrid Wertheim-Heck, Aeres

Meer informatie over de juryleden en experts.